Top Module Empty
powered_by.png, 1 kB
Vedtekter PDF Utskrift

 

Vedtekter for Kawasaki Z1300 Club Norway - Sist endret og vedtatt 13.02.08

1. Kawasaki Z1300 Club Norway er en politisk og religiøst uavhengig, ideell organisasjon. KZCN har som formål å samordne og øke interessen omkring motorsykkelen Kawasaki Z1300 i Norge.

2. Betingelsen for å være medlem er å være eier av Kawasaki Z1300 eller å inneha interesse Kawasaki Z1300.

3. Kun formannen har signaturrett for organisasjonen.

4. Endring av KZCNs vedtekter kan bare gjøres av styringsgruppa. Vedtak om endring krever 2/3 flertall.

5. Det står ethvert medlem fritt å melde seg ut av KZCN. Betalt kontingent refunderes ikke.

6. Medlemmer som handler i strid med KZCNs vedtekter eller på annen måte som er til skade for KZCN eller motorsyklisters omdømme, kan ekskluderes fra foreningen. Vedtak om eksklusjon treffes av styringsgruppa.

7. Oppløsning av KZCN kan bare behandles på et møte i styringsgruppa hvor 2/3 av gruppa må være tilstede. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de fremmøtte, innkalles det til et nytt møte for styringsgruppa 6 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning eller forandring av selskapsform skal eventuelt overskudd gå til lignende formål.

8. Det overordnede organet som formannen skal forholde seg til er et utvalg blant medlemmene på minimum 10 %. Utvalget kalles ”styringsgruppa” og erstatter et styre og et årsmøte. Formannen sender forespørsel til alle nye medlemmer om deltagelse i styringsgruppa.

9. Det avholdes ingen møter i styringsgruppa, med unntak av prosess nevnt i pkt. 7, kun kommunikasjon via epost, sms, tlf eller brev. Alle beslutninger dokumenteres på nettsiden www.z1300.no av formannen.

10. Dersom en eller flere i styringsgruppa mener det bør etableres et kontrollorgan angående klubbens økonomi, må representantene i gruppa etablere et slikt organ.

11. Årsregnskapet kontrolleres av en så uavhengig person som mulig i forhold til formannen. Den som skal kontrollere regnskapet skal være medlem. Han/hun skal minimum kontrollere bilagenes gyldighet i forhold til klubbens aktiviteter, hovedsakelig for å kontrollere om det har vært underslag.

12. Årsregnskap og årsrapport lages av formannen og sendes til styringsgruppa i januar for foregående år.

13. Det er ingen forpliktelser å være med i styringsgruppa, kun det å svare på sakene som sendes via epost, sms, tlf eller brev. Dersom svar ikke mottas anses dette som en aksept for saken. Fristen for svar skal være minimum 3 uker.

14. Avstemning på saker kan initieres av en eller flere i styringsgruppa. Det er formannen som skal gjennomføre avstemninger.

15. Et flertall på over 50 % som stemmer ja for en sak konkluderes som aksept for implementering av saken.

16. Det skal ikke gis noen form for økonomiske ytelser for verken formann eller styringsgruppa.

17. Deltagerne i gruppa sitter så lenge de vil.

18. Kontantnivået i klubbkassa (kontobeholdning i banken) skal ikke ligge under 4000 kr til enhver tid.. En besluttet aktivitet skal ikke medføre at klubbkassa reduseres med mer enn 60 % av beholdningen.

19. Formann velges av styringsgruppa.

 
< Forrige
© 2023 Kawasaki Z1300 Club Norway - Organisasjonsnr 986782109 - En alenestående og spisset motorsykkelklubb!
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.